Afdeling Amstelland

Interim Werkgroep

Voorzitter
Conchita Willems-de Koster

Vice voorzitter
Henk Lode

Secretaris
Reint Huizinga
Daniël Defoelaan 257,
1102 ZH Amsterdam
06 22191821
r.t.huizinga@gmail.com

Penningmeester
Leo Barlag
Adviseur
Fred Zweepe


donderdag 29 augustus 2019
Ontmoeting met de burgemeester

Op donderdag 29 augustus hadden onze voorzitter en penningmeester een informatieve en inspirerende ontmoeting met burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen.
Onderwerpen van overleg waren,
- 75-jaar VRIJHEID,
- de komende herdenkingen in de regio,
- historisch besef van jong en oud,
- Veteranen in de klas,
- de samenwerking in het land van de diverse afdelingen
- en de eerstvolgende soos op dinsdag 10 september.

Eenieder is op deze soos vanaf 19.00 uur van harte welkom in Ontmoetingscentrum "De Bolder", Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen.


woensdag 14 augustus 2019
Indië herdenking 2019

Het was een regenachtige, doch waardige herdenking, bij het Indiëmonument te Amstelveen op 14 augustus, van de gevallenen en slachtoffers van de Japanse bezetting.
Bondsvoorzitter Edwin Saiboo sprak indrukwekkend over de betekenis van het Banier van de Bond van Wapenbroeders:
Het Banier dateert uit 1955, het draagt diverse opschriften, een daarvan is Nederlands-Indië. Het Banier heeft een belangrijke ceremoniële rol, juist bij herdenkingen. Het staat symbool voor generatie overschrijdende kameraadschap en verbondenheid. De aanwezigheid van de 7 mansformatie Bondsbanierwacht voegde door waardige in- en uittrede en het een uur staan op de plaats toe aan het collectieve geheugen in deze regio.
Dat geheugen is als brandstof voor herdenken; want vredes-, vrijheidsbesef, veiligheid en herdenken horen bij elkaar. De toespraak riep op tot nadenken, waarbij die essentiële verbinding naar de zeer oude ooggetuige die vertelde over oorlogse kampjaren en degene die de geschiedenis als tiener wist over te brengen, de mensen stemmig raakte. Staande en in stilte, waarbij alleen de regen te horen was, klonk de Taptoe, waarna het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus werden gezongen door de aanwezigen.
Ter afsluiting van de kranslegging zong mezzosopraan Annelies van der Lies het Indische Onze Vader, terwijl ondertussen Rikkie Gieler, samen met zijn familie, een vaas met 74 witte gerbera's plaatste bij het Indië monument, als teken dat wij thans 74 jaar na de capitulatie van Japan, in vrijheid mogen leven. Deze vrijheid mogen wij koesteren en geven wij graag door aan toekomstige generaties.
Uitgebreid verslag: Indiëherdenking


zaterdag 29 juni 2019
Soosavonden in de zomer vakantie

In de zomermaanden is er geen soos.
In september starten de soosavonden van het nieuwe seizoen op elke 2e dinsdag van de maand vanaf 19.00 uur. Het adres voor de soosavonden is:
Ontmoetingscentrum "De Bolder",
Groenhof 140,
1186 EX Amstelveen.


zaterdag 22 juni 2019
Amstelveense veteranendag

Op zaterdag 22 juni vond de Amstelveense Veteranendag plaats in het raadhuis van Amstelveen. Het kameraadschappelijk samenzijn van zowel oude als jongere veteranen begon met een vriendelijke ontvangst in de gemeentehal door jeugd van scouting Hedera. Zij speldden zorgzaam links bij de gasten witte anjers op.
In de Huiskamer was er een kopje koffie/thee en koekje met mooie muziek van Harmonie Orkest Amstelveen. De sfeer door de samenkomst van mannen en vrouwen die zich met oorlog en vrede bezighouden, terwijl die wetenschap ook door scouting en orkestleden wordt gevoeld, is heel apart.
Blij met onze nieuwe burgemeester Tjapko Poppens, die de essentie van Veteranen benadrukte. Ook in het lokale is aandacht voor hen 1 x per jaar broodnodig om ons morele kompas scherp te houden! In zijn toespraak zei hij dat vrede niet vanzelfsprekend is. "Daar staan we op Veteranendag bij stil. Onze veteranen hebben zich met volle overtuiging ingezet voor vrede, vrijheid en veiligheid. In ons land en op vele andere plekken in de wereld. Daar verdienen zij ons grootste respect voor."

Daarna was het woord aan Maaike Hoogewoning, veteraan, winnares van de landelijke Witte Anjerprijs 2019 en schrijfster van het boek 'Oorlog in de operatiekamer'. Zij neemt in haar boek de lezer mee in het dagelijks leven op een militaire basis in Afghanistan.
De spanning, de dreiging, de inspanningen. Daarmee slaat zij een brug tussen de samenleving en veteranen. Door haar ervaringen te delen brengt zij veteranen en de samenleving dichter bij elkaar en draagt zij bij aan het vergroten van maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Dapper vertelde ze over indringende ervaringen, waarbij het slot toch wel enige emotie bij haar en aanwezigen opriep. Gelukkig ontving zij kleurrijke bloemen, waarna aangeraakt naar de Blauwe Hap in het restaurant werd gegaan om te genieten van een heerlijke Indische maaltijd. Toen kon eenieder eigen ervaringen delen. Gemoedelijkheid en belangstelling voor elkaar was er volop tijdens het eten. Voldaan en blij gingen de mensen huiswaarts.


zaterdag 4 mei 2019
4 mei herdenking in Amsterdam

Op 4 Mei vond de herdenking plaats bij het oorlogsmonument op de Apollolaan te Amsterdam. Er werd stil gestaan bij het overlijden van Amstelland-lid en Verzetsman Thijs Porsius, die, samen met wapenbroeder Hulsegge, tientallen jaren erewacht stond namens de Binnenlandse Strijdkrachten. Daarom stond er een lege stoel met witte rozen.
Door de schrijfster Chaja Polak werd er een toespraak gehouden.
Leerlingen van de 1e Montessorischool "De Wielewaal" droegen 2 gedichten voor: "Oorlogsgedachten" en "Stel je voor".

De 2.500 aanwezigen bedankten hen met een geweldig applaus. Na het Taptoe - signaal volgde 2 minuten stilte, gevolgd door het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus gezamenlijk gezongen met muzikale begeleiding door drie koperblazers.

Veel Joodse nabestaanden en kleine kinderen gaven erewachter en Amstelland-lid Fred Zweepe na afloop een handje. De druk bezochte herdenking maakte diepe indruk.


zondag 19 mei 2019
Herdenking 4 mei

We kijken met gepast respect terug op de Dodenherdenking en Bevrijdingsdagviering. Samen gekomen op 4 mei op diverse locaties in de regio waren er Amstellandse wapenbroeders actief als banierdrager en erewachters bij herdenkingen op de Dam, bij het Amstelveense oorlogsmonument Voor hen die vielen, bij het verzetsmonument Apollolaan Amsterdam en bij de Nieuwe Ooster Amsterdam herdenking.

De volgende dag 5 mei werd de viering van de Bevrijding in de Stadstuinen Amstelveen lichtend ingeluid door de aankomst van de loopgroep van Atletiekvereniging Startbaan. Vanuit Wageningen liep de groep naar Amstelveen met de Bevrijdingsfakkel. Om 12.00 uur werd de vlam in de Stadstuinen in ontvangst genomen door burgemeester Bas Eenhoorn en veteraan Rinco van der Baan en werd het Amstelveens bevrijdingsvuur ontstoken.


zondag 19 mei 2019
Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Amstelland werd gehouden op dinsdag 9 april. Gastvrouw Nan Verberkmoes had voor de nodige hapjes en drankjes gezorgd, zodat het de dertien aanwezigen die avond aan niets zou ontbreken. Onder hen was ook een vertegenwoordiger van het Bondsbestuur - secretaris Klaas Orsel - hetgeen door de leden zeer op prijs werd gesteld. Na de opening door voorzitter Conchita Willems en een minuutje stilte voor de Wapenbroeders, die ons tussen beide ledenvergaderingen waren ontvallen, nam secretaris Reint Huizinga de gelegenheid om een korte toelichting te geven op de notulen van de laatste jaarvergadering en op het jaarverslag. Nadat deze waren goedgekeurd was het woord aan penningmeester Leo Barlag om iets over de jaarrekening en de begroting te zeggen. Tijdens de pauze waren er een aantal gasten gearriveerd, die speciaal voor de lezing van Adjudant Lode waren gekomen. Nadat Henk het een en ander over zichzelf en over zijn afwisselend militaire en civiele loopbaan had verteld, kwam hij al snel op zijn eigenlijke onderwerp: de positie van de veteraan in de burgermaatschappij. Henk had van tevoren aangegeven dat hij zijn 'lezing' op een interactieve manier gestalte zou willen geven en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Hij werd regelmatig onderbroken door vragenstellers, ging adequaat op hun vragen in, maar liet zich niet van de wijs brengen toen sommige van de aanwezigen te ver gingen afwijken van het onderwerp. Uiteindelijk ging het om de veteraan in de maatschappij en de rol die hij of zij daar kan spelen. Adjudant Lode, zelf afkomstig uit een familie van beroepsmilitairen en in functies als brandweerman, rampenbestrijder en veiligheidskundige aan de slag, vindt het belangrijk om de handen uit de mouwen te steken en er te staan als er een beroep op je wordt gedaan. 'We hebben onze skills en drills en we gaan voor helemaal niets aan de kant', aldus de adjudant, die daarmee de houding van de teams beschrijft waarmee hij vaak heeft gewerkt. 'We hebben een streepje voor in de maatschappij' zo stelt hij, 'maar dat schept ook verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld in je gedrag en in je houding'. Met een laatste en voor vele toehoorders bekend voorbeeld sluit hij zijn betoog af: 'Een officier denkt bij het opdienen van het eten éérst aan zijn manschappen. Pas als hij zich er van heeft vergewist, dat iedereen voldoende te eten heeft, laat hij zichzelf wat opscheppen'.


dinsdag 8 januari 2019
Nieuwjaars receptie 2019


Op dinsdag 8 januari 2019 werd er geproost op het nieuwe jaar in ontmoetingscentrum De Bolder! In gezellige en luisterrijke sfeer wisselden we van gedachten. De terugblik op vele afdelingsactiviteiten bewoog eenieder om vol vertrouwen het jaar tegemoet te zien!


dinsdag 11 december 2018
Kerstdiner
Het was hartelijk en goed om elkaar te treffen bij het Kerstdiner in ontmoetingscentrum De Bolder op dinsdag 11 december 2018. Er werd zichtbaar genoten van de goede sfeer. Richard Da Costa Abreu en Henk Lode ontvingen oorkondes voor 25-jarig en 35-jarig lidmaatschap. Wij zijn blij met hun trouwe bijdragen aan onder andere Banierwacht bij regionale herdenkingen en vrijheidsfestiviteiten. Het feestelijk diner werd bijgewoond door veteranen en familieleden, door afgevaardigden van partnerorganisaties Amstelveen Oranje, Indië-herdenking en prominent gemeenteraadslid Amstelveen mevrouw Esther Veenboer. Toespraken gingen over ons samen werken en leven rondom gedeelde gevoelens die bijdragen aan dit vredes- en vrijheidsbesef. Het werd een blije avond.

zaterdag 11 november 2018
Klaproosdag/Poppyday


De eerste afdelingsactiviteit van het nieuwe seizoen werd de jaarlijkse herdenking van de gesneuvelde geallieerde militairen, die hun laatste rustplaats hebben gevonden op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. De Klaproosdag/Poppy Day was op zaterdag 11 november 2018. Bij deze gelegenheid gaven banierdrager en wachters van onze afdeling acte de prèsence. De doedelzakspeler ging aan de stoet vooraf en de stoet eindigde bij het ereveld van de tijdens de Tweede Wereldoorlog 322 gesneuvelde militairen uit Engeland, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Polen en Canada. Gebeden werden uitgesproken en bemoedigende woorden over vrede, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. De Last Post riep op tot twee minuten stilte op deze serene locatie. Er werden kransen en bloemstukken gelegd bij het monument door officiële delegaties uit deze landen, waaronder onze afdeling, door schoolkinderen en door de RAFA, de Royal Air Forces Association. Kinderen van de British School of Amsterdam en de Polish school in Amsterdam zongen prachtig en legden bloemen en plaatsten vlaggetjes bij graven van niet geïdentificeerde soldaten. Zowel de Britse, Poolse en Nederlandse volksliederen werden door jong en oud bewogen meegezongen. Op zondag 12 november volgde de plechtige herdenking in de Engelse Kerk op het Begijnhof in Amsterdam, waarbij zowel onze banier als die van de RAFA werden in- en uitgedragen.


dinsdag 9 oktober 2018
De hobbyist achter de veteraan


DE HOUTDRAAIER

Op dinsdagavond 9 oktober a.s. organiseert afdeling Amstelland een interactieve avond met Amstelland lid en houtdraaier Klaas Dikstaal.

Houtdraaien is een ambacht.

Voor mij is het meer dan dat. Ik probeer het hout, vóór ik er mee aan het werk ga, te lezen. Heeft het hout iets 'eigens', dan bepaalt het hout de uiteindelijke vorm. Er zijn 7 vormen in de techniek van het houtdraaien. Met geduld en precisie hanteer ik deze vormen bij het maken van natuur naar kunstzinnige objecten.
Eens in de 8 weken komen houtdraaiers in de regio bij elkaar van 9.00 tot 16.00 uur en werpen wij ons op uitdagende werkstukken aan draaibanken. Wij leren van en met elkaar. Het thema gedurende deze 40 jaren in het houtdraaien is voor mij de alsmaar voortschrijdende techniek. Je ontwikkelt telkens weer iets nieuws, dat, eenmaal beheerst, zo logisch wordt.
Hij heeft meer dan 60 soorten in de houtschuur staan en van elke soort kent hij de kenmerken. In principe is elke houtsoort te gebruiken voor het houtdraaien. Wel is de ene soort makkelijker te draaien dan de andere, terwijl ook het uiterlijk van het gedraaide hout een grote rol kan spelen. Er zijn soorten die nauwelijks een tekening en of kleur vertonen terwijl andere juist uitblinken in hun tekening en kleur.
De lezing van Klaas Dikstaal op dinsdag 9 oktober in de Bolder begint om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.Hem horen praten over hout, zijn objecten zien en in je handen vasthouden: het geeft een warm gevoel. Er zal natuurlijk authentiek werk van hem te bewonderen zijn.

Het adres is: Ontmoetingscentrum ´De Bolder´, Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen


dinsdag 14 augustus 2018
Indië-herdenking

Tenslotte was er op 14 augustus 2018 de Indiëherdenking in Amstelveen, waar gastspreker Laurens van Aggelen namens het landelijke ontroerende woorden deelde met aanwezigen (zie artikel elders in dit blad).
Samen met onze secretaris Reint Huizinga legde hij een bloemstuk in rood-wit-blauwe tinten bij het Monument ter nagedachtenis aan de gevallenen en slachtoffers van Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. De in- en uittrede van onze landelijke Banierwacht maakte diepe indruk op allen! Het is een groot goed dat dit ceremonieel optreden de waardigheid van samen herdenken koestert!

Een mooie reportage hierover vindt u op: Amstelveenweb


Verenigingshistorie

Voorheen heette de vereniging VETERANEN LEGIOEN NEDERLAND (opgericht 12 maart 1952). Omdat de naam Veteranen Legioen Nederland (VLN) in de vlijtigere jaren niet meer tot de verbeelding sprak bij het 'grote publiek' is de naam van Bond van Wapenbroeders gekozen. Amsterdam was de tweede afdeling in het land, vele volgden daarna.

De afdeling Amsterdam is vanaf het begin van haar oprichting een strijdbare afdeling geweest, in woord en daad. De belangen van de Bond van Wapenbroeders zijn nimmer uit het oog verloren, heden ten dage staat dit streven ook nu nog hoog in ons Vaandel. De politiek en journalisten van die tijd hadden geen grote hoed op van VLN. Men betichtte dat jonge mensen opgejut werden! Politiek voorman Koos Vorrink sprak op een verkiezingsbijeenkomst zelfs van 'fascisten'.

De eerste keer dat de afdeling naar buiten trad was op 26 juli van het oprichtingsjaar, waar ter nagedachtenis van het KNIL een krans werd gelegd bij het Nationaak Monument op de Dam. De tweede openbare activiteit was bij de eerste Nationale Veteranenherdenking die werd georganiseerd door het VLN ter nagedachtenis aan de in Indie na 1945 gesneuvelde militairen die niet werden mee herdacht op 4 mei. De afdeling leverde hierbij hand- en spandiensten!

Dat hulpverlening hoog in het vaandel staat blijkt wel uit feit dat bestuur van de VLN een oproep deed na de februari storm op de radio om leden in te zetten in Zeeland. 65 leden van toen gaven gehoor aan deze oproep, helaas werd er van hun hulp geen gebruik gemaakt; maar toch, ze waren er wel!

In 1954 werd een initiatief ontwikkeld om te komen tot een LEGIOENSVAANDEL, gelukkig bleef het niet bij woorden. Vele jaren heeft het LEGIOENSVAANDEL en de Vaandelwacht, welke toen ook werd opgericht, het straatbeeld van de VLN en de Bond van Wapenbroeders tijdens officiële plechtigheden gesierd. De standplaats van het Vaandel en het huidige Vaandel werd en is Amsterdam, heden ten dage staat het huidige Bondsvaandel in een vitrinekast in het Bondskantoor in Doorn. De vaandeldrager en vaandelwacht komen nog steeds Amsterdam.

Zoals eerder gememoreerd had de VLN geen bestaansrecht meer, en op 22 november 1986 werd de Bond van Wapenbroeders de nieuwe naam van de vereniging; na 34 jaar werd afscheid genomen van de VLN. De eerste taak van het nieuwe bestuur was een geschikt onderkomen te zoeken, na lang onderhandelen werd het de Sixkazerne. Vele jaren is dat de plek geweest waar de afdeling haar soosavonden hield.

Door bezuinigingen, verkoop en reorganisatie van Rijks- en Gemeentewezen zijn wij deze sooslocatie kwijtgeraakt. Gelukkig is er een nieuwe locatie gevonden.

Tot ziens in 'De Bolder' Mocht U vragen of opmerkingen hebben over de website of andere onderwerpen dan kunt U deze door middel van e-mail stellen aan de voorzitter:

De nodige foto's van herdenkingen, evenementen e.d. is te vinden op Amstelveenweb

Agenda

Agenda / ActviteitenDe soosavonden zijn op elke 2e dinsdag van de maand vanaf 19.00 uur.
Het adres voor de soosavonden is:


Ontmoetingscentrum "De Bolder"
Groenhof 140
1186 EX Amstelveen


Hoe kom je daar: In verband met een verbouwing aan de tramverbinding en aan de infrastructuur is er een wegomlegging. Voor actuele OV-info naar het ontmoetingscentrum kijk op https://9292.nl/
Achter het winkelcentrum ligt 'de Bolder'. De eerste keer misschien wat lastig te vinden, links naast parkeergarage met parkeerdek, en aan de vijver.

Met eigen vervoer vanuit Amsterdam Zuid: Buitenveldertselaan en vervolgens de Beneluxbaan tot je aan de Sportlaan komt; deze ga je links in tot aan het eind dan naar rechts en de eerste mogelijkheid na een flatgebouw weer links het bord P (parkeren) volgen, daar rij je naar een boven plateau om de auto gratis te parkeren. Trapje af en je staat recht voor 'De Bolder'. Na 18.00 uur is er overal gratis parkeren.

gfhfhf
Copyright Bond van Wapenbroeders